Barion Pixel

Adatvédelmi tájékoztató

I. Az Adatkezelő (Szolgáltató)
A Szolgáltató neve: Simon Management Kft.
Székhelye és postai címe: 3100 Salgótarján, Kistarján út 4. fsz. 1. ajtó
Cégjegyzékszáma: 12-09-009695
Adószáma: 25772922-2-12
E-mail címe: info@simon.management
Honlapjának címe: www.simon.management
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@simon.management
Panaszkezelés helye, elérhetősége és időkerete: 3100 Salgótarján, Kistarján út 4. fsz. 1. ajtó,
munkanapokon 10.00 – 16.00 óra között
Panaszkezelés e-mail címe: info@simon.management

II. A Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

 1. Az Szolgáltató, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos
  minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az
  Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
 2. Az Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető, a Szolgáltató által
  üzemeltetett www.simon.management weblap kezdő oldalának láblécében.
 3. A Szolgáltató jogosult az Adatkezelés tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési
  tájékoztató módosításának esetén a Szolgáltató a felhasználót a változások www.simon.management
  oldalon történő közzététele útján értesíti. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését
  követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót.
 4. A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
  fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a
  személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
  intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató adatkezelési gyakorlatát a jelen
  adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
 5. A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
  jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
  a) 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
  b) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
  áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet,
  GDPR);
  c) 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  d) 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  e) 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
  megakadályozásáról (Pmt.);
  f) 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

g) 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
(Grt.).

 1. A Szolgáltató a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten
  használja fel.
 2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely Személyes adatának felvétele,
  rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben
  tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell
  jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és
  arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
 3. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel
  céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
  hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

III. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, a személyes adatok
megismerésére jogosultak

 1. A Szolgáltató adatkezelései az alábbi jogalapokon alapulnak (GDPR 6. cikk (1)):
  a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez
  (önkéntes hozzájárulás);
  b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a
  szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
  (szerződés teljesítése);
  c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi
  kötelezettség);
  d) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
  (jogos érdek).
 2. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az
  adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.
 3. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy a Szolgáltató rendszerén keresztül
  szolgáltatást nem vehet igénybe.
 4. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok
  teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a felhasználókat.
 5. Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adataikat adja meg, az adatközlő kötelessége az
  érintett hozzájárulásának beszerzése.
 6. Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában
  meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
  törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
  megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél
  megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő
  célra a személyes adatokat nem használja.
 7. Online webshop szolgáltatás (belépőjegy vásárlása) – vásárlási tranzakció, beléptetés, értesítés
  (egyszeri vásárlás).
  a) Az adatkezelés célja: a weboldalon található webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a
  megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség
  teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a felhasználó, mint jegyvásárló beazonosítása, valamint a
  megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése (az előadással kapcsolatos
  technikai értesítések, így pl. előadás változásai, elmaradása, időpontváltozás, parkolási információk
  stb.), a fizetés lebonyolításának lehetősége a fizetési szolgáltató segítségével, a felhasználók
  nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, beléptetési adatok átadása a rendezvény
  szervezőjének, a szerződés teljesítése.
  b) Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.
  c) A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, telefonszám (a fizetési szolgáltató által megkövetelt adat,
  de esetleges műsor-, helyszín-, időpontváltozás esetén lehetőséget ad arra is, hogy ügyfélszolgálatunk,
  vagy a rendezvény szervezője azonnal értesíthesse a jegyvásárlót), e-mail cím, az előzetes regisztráció
  során megadott jelszó, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, vevőkód.
  d) Az adatok törlésének határideje: a tranzakcióban szereplő legutolsó előadást követő 210 nap, abban
  az esetben, ha az előadás meghatározott időpontban kerül megtartásra. Dátum nélküli rendezvény
  esetében az adatok törlésére a tranzakció időpontját követő 18 hónappal kerül sor. Ha egy adott
  tranzakcióban vegyesen kerültek megvásárlásra dátummal rendelkező, illetve dátum nélküli előadások,
  akkor a fenti számítás szerinti legkésőbbi időpontig tároljuk a tranzakciókhoz kapcsolódó adatokat.
  e) Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlási tranzakció meghiúsulása.
  f) A személyes adatok forrása: az érintett.
  g) A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatokat a Szolgáltató
  ügyfélszolgálatának munkatársai ismerik meg.
 8. Amennyiben a vásárlási tranzakcióval kapcsolatosan a 7. pontban jelzett adatmegőrzési idő alatt, a
  vásárlási tranzakcióval kapcsolatosan jogvita alakul ki, a Szolgáltató az adatokat az elévülési időn belül
  (5 év) őrzi meg, ennek jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont. Erre az
  adatkezelésre is a 7. pontban írt szabályok vonatkoznak.
 9. Regisztráció
  a) Az adatkezelés célja: Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a
  Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során.
  b) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
  c) A kezelt adatok köre: e-mail cím, jelszó és mindazon személyes adatok, melyet a Felhasználó a vásárlás
  során vagy a fiókban megadott: címe, számlázási címe, telefon elérhetősége. A kezelt adatok közé
  tartozhatnak a Felhasználó által a megrendelései során vásárolt termékek, a vásárlások időpontja,
  számlája.
  d) Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok
  ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja. Ha a Felhasználó nem végez
  aktivitást, így a Szolgáltató által nyújtott egyetlen szolgáltatást sem vesz igénybe, a Szolgáltató a
  regisztrációtól számított 3 év elteltével a regisztrációt törli.
  e) Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal szolgáltatásait a
  felhasználó nem tudja igénybe venni.
  f) A személyes adatok forrása: az érintett.
  g) A személyes adatokat a Szolgáltató munkatársai ismerik meg.
 10. Értesítő szolgáltatás
  a) Az adatkezelés célja: Az értesítő szolgáltatás lehetővé teszi a jegyvásárló számára, hogy az előadással
  kapcsolatos technikai információkat kapjon: előadás változásai, elmaradása, időpontváltozás
  b) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
  e) A kezelt adatok köre: e-mail, név, opcionálisan telefonszám, ha a vásárló az értesítéseket SMS-ben
  szeretné megkapni, Facebook Messenger azonosító, amennyiben az értesítéseket Messenger
  chatboton keresztül szeretné megkapni.
  f) Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok
  ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja. Ha a Felhasználó nem végez
  aktivitást, így a Szolgáltató által nyújtott egyetlen szolgáltatást sem vesz igénybe, a Szolgáltató az
  értesítő szolgáltatásra való regisztrációtól számított 3 év elteltével a regisztrációt törli.
  e) Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal kényelmi funkcióit a
  felhasználó nem tudja igénybe venni, nem kap értesítéseket a változásokról.
  f) A személyes adatok forrása: az érintett.
  g) A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatokat a Szolgáltató munkatársai
  ismerik meg.
 11. Pénztári jegyvásárlás
  a) Pénztárban történő jegyvásárlás során nincs személyazonosság igazoláshoz kötve, személyes adat
  rögzítésére nem kerül sor.
  b) A vásárlás megvalósulhat más személy részére is, ilyen esetben az adatkezelés nem különbözik attól,
  amikor saját részre vásárol valaki jegyet.
 12. Online jegyvásárlás
  a) Online vásárlás során a jegyvásárlás a Szolgáltató által üzemeltetett webes rendszerben történik.
  b) Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok
  a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank
  felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  c) Online vásárlás esetén a bankkártya adatokhoz köthető személyes adatok kezelésével kapcsolatban a

Barion Payment Zrt. adatkezelési szabályai az irányadók: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-
tajekoztato/

 1. Számlázás
  a) Az adatkezelés célja: a vásárlási tranzakciókhoz tartozó számviteli bizonylat kiállítása és a
  jogszabályokban foglalt határidőben történő megőrzése.
  b) Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont.
  c) A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a
  tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, áfás számla esetén adószám (amennyiben a
  vásárló megadta), valamint az e-mail cím a számla kiküldéséhez és esetleges ismételt kiküldéséhez.
  d) Az adatok törlésének határideje, az adatkezelés időtartama: 8 év, illetve a mindenkor hatályos
  adójogi- és számviteli jogszabályokban meghatározott időtartam.
  e) Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlás meghiúsulása.
  f) A személyes adatok forrása: az érintett.
  g) A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatokat a Szolgáltató munkatársai
  ismerik meg.
  h) Adatfeldolgozó: A számlázás technikai feltételeit az alábbi társaság biztosítja: Billingo Technologies
  Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet,
  cégjegyzékszám: 01-10-140802, adószám: 27926309-2-41)
 2. Elektronikus hírlevél
  a) Az adatkezelés célja: Reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére.
  Amennyiben a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, a Szolgáltató saját döntése szerinti gyakorisággal
  hírlevelet küldhet neki. A Szolgáltató lehetőség szerint törekszik arra, hogy a lakóhely, illetve korábbi
  vásárlások, és más, a profilalkotás körében gyűjtött adatok alapján releváns, a Felhasználó
  érdeklődésére számot tartó rendezvényt ajánljon fel a hírlevél olvasóinak.
  b) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
  c) A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, postai irányítószám, telefonszám, valamint a profilalkotás
  körében gyűjtött adatok.
  d) Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok
  ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja. A hírlevelet lemondani a hírlevél
  alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés
  beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor. Ha a Felhasználó nem végez aktivitást, így a
  Szolgáltató által nyújtott egyetlen szolgáltatást sem vesz igénybe, a Szolgáltató a hírlevél feliratkozástól
  számított 3 év elteltével a regisztrációt törli.
  e) Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Felhasználó nem kap értesítéseket
  a programokról.
  f) A személyes adatok forrása: az érintett.
  g) A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatokat a Szolgáltató munkatársai
  ismerik meg.
 3. Süti kezelés («Cookie»)
  a) A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ-csomag, mely a
  Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A sütik
  alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint
  internethasználatának nyomon követésére. A sütik segít az érintett Felhasználó érdeklődési körének,
  internet használati szokásainak, honlap-látogatási történetének követésében, annak érdekében, hogy a
  Felhasználó vásárlási élménye optimális legyen. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel
  a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes
  felhasználónév, jelszó is tárolható. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő
  szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de
  kizárólag a saját tartalma tekintetében
  b) A sütik által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a
  Felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kaphatnak. A sütik kényelmesebbé teszik a
  böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A
  sütik segítségével a Szolgáltató névtelen (anonim) statisztikákat is készíthet az oldallátogatók
  szokásairól, így még jobban személyre tudjuk szabni az oldal kinézetét és tartalmát.
  c) A Szolgáltató weboldala kétféle típusú sütit használ:
 • Ideiglenes sütik – az oldal használatához elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik. Ezek
  használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez.
  Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem jelennek meg, a böngészés
  akadályozottá válik, a jegyek kosárba rakása illetve a banki fizetés nem tud megfelelően megvalósulni.
 • Állandó sütik, melyek webes kereső beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az
  eszközön maradnak, amíg azokat a Felhasználó nem törli. Ezeken belül beszélhetünk belső vagy külső
  sütiről. Amennyiben a Szolgáltató webszervere telepíti a sütit és a saját adatbázisba kerül továbbítása
  az adat, akkor belső sütiről beszélünk. Amennyiben a sütit a Szolgáltató webszervere telepíti, de külső
  szolgáltatóhoz történik az adattovábbítás, akkor külső sütiről beszélünk. Ilyen külső sütik a harmadik
  féltől származó sütik is, melyeket harmadik fél helyez el a Felhasználó böngészőjében (Google Analitika,
  Facebook Pixel). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőben elhelyezésre, ha a meglátogatott

weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat. Az állandó sütik célja az adott oldal
minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében.
d) A weboldal látogatása során a bejelentkező-oldalon található süti figyelmeztetésen található
nyomógombbal adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását ahhoz, hogy az állandó sütik a Felhasználó
számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató hozzáférhessen.
e) A Felhasználó a böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a sütikkel kapcsolatos
tevékenységet. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az
Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel
van lehetőség. Ismételten felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben a sütik használata
nélkül előfordulhat, hogy a Felhasználó nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását, így
különösen a fizetési szolgáltatásokat. A sütikre vonatkozóan további információkat olvashat a Jegy.hu
oldalon megjelenő süti figyelmeztető sávban található linkre kattintva.
f) Az adatkezelés célja: a fizetési tranzakciók lebonyolítása a fizetési szolgáltatóval, a felhasználók
azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása,
az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása,
nyomon követése, webanalitikai mérések.
g) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
h) A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
i) Az adatkezelés időtartama: az ideiglenes sütik addig tárolódnak, amíg a felhasználó az adott típusú
összes böngészője bezárásra nem kerül. Az állandó sütik 1 évig tárolódnak a felhasználó számítógépén
vagy ameddig azok a Felhasználó nem törli azokat.
j) Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes
körű igénybevehetősége, a fizetési tranzakciók sikertelensége, analitikai mérések pontatlansága.
k) A személyes adatok forrása: az informatikai rendszer által automatizáltan generált adatok.
l) A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: nincs

 1. Helymeghatározás
  a) Amennyiben a Felhasználó mobil eszközről (pl. ún. okostelefon) veszi igénybe a szolgáltatást, úgy a
  helymeghatározást igényló funkciók használatához applikáció letöltésekor a program engedélyt kérhet
  a tartózkodási hely, mint adat használatára (pl. „közelben” funkció használata esetén).
  b) Az adatkezelés célja: A felhasználó engedélye esetén az applikáció olyan személyre szabott
  kereséseket tud felkínálni, amely figyelembe veszi azt, hogy a felhasználó az adott pillanatban hol
  tartózkodik. A tartózkodási hely, mint adat, az Adatkezelő rendszerében rögzítésre nem kerül, csak az
  adott tranzakció során elérhető egyes funkciók (pontosabb keresés, „közelben” funkció stb.)
  igénybevételét teszi lehetővé.
  c) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
  d) A kezelt adatok köre: a felhasználó földrajzi helyzete egy adott időpontban, IP cím.
  e) Az adatkezelés időtartama: 3 nap
  f) Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a mobil eszköz szolgáltatásainak nem
  teljes körű igénybevehetősége.
  g) A személyes adatok forrása: az informatikai rendszer által automatizáltan generált adatok.
  h) A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: nincs
 2. Statisztikai adatok
  Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített
  formában történő felhasználása az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb
  adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.
 3. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok
  Technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek
  a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai
  folyamatok automatikus eredményeként naplóz (pl. IP cím, session ID). Az internet működéséből
  adódóan az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy
  cselekménye nélkül – az internet használatával – automatikusan naplózza. Az internet ezen automatikus
  szerver-kliens kommunikációk nélkül nem működik. Ezen adatok egyéb Felhasználói személyes
  adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz
  kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre
  kerülő napló-fájlok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek
  tárolásra a rendszerben.
 4. A Szolgáltató ügyféllevelezése (email)
  Amennyiben megkeresné a Szolgáltatót, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett
  elérhetőségeken léphet kapcsolatba a Szolgáltatóval. A Szolgáltató minden hozzá beérkezett e-mailt a
  küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb
  személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.
 5. Web-analitikai mérések
  a) A Google Analitika, mint külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai
  adatainak független mérését. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található az alábbi
  linken: http://www.google.com/analytics. A Google Analitika adatait a Szolgáltató kizárólag statisztikai
  célokra használja, az oldal működésének optimalizálására.
  b) A személyes adatok forrása: az informatikai rendszer által automatizáltan generált adatok.
  c) A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: nincs
 6. Egyéb adatkezelések
  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Ha a bíróság,
  az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi
  és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján
  más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett
  keresik meg a Szolgáltatót, abban az esetben a Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság
  a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,
  amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 7. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
  megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének
  megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe
  szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel
  összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet
  regisztrálta. Amennyiben a felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az
  érintett hozzájárulásának beszerzése.
 8. A személyes adatok megismerésére jogosultak a Szolgáltatóval munkaviszonyban vagy megbízási
  jogviszonyban álló munkatársak, valamint az Adatfeldolgozók.

IV. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 1. A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és
  adatfeldolgozóinál találhatók meg.
 2. A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
  eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
  a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
  d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 3. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
  megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
  megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
  válás ellen.
 4. A Szolgáltató a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme
  érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény
  lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 5. A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti
  intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel
  kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 6. A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi
  a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
  teljességét;
  c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
  valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos
  eszközök.
 7. A Szolgáltató és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel
  támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a
  számítógépes betörések és más támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és
  alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
 8. A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Szolgáltató további intézkedésekkel biztosítja
  a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
  b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés
  segítségével történő használatának megakadályozását;
  c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés
  alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
  d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat mikor és ki vitte be
  az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
  e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
  f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 9. A Szolgáltató az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor
  tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt
  kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan
  nehézséget jelentene.
 10. A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
  biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő
  védelmi szintet nyújt.
 11. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül
  sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az
  információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltató
  megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy
  minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény
  esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések
  hatékonyságának ellenőrzését is. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is
  ismert módon – nem 100 %-os biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló
  kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
  V. Az érintettek jogai
 12. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
  helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet
  adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve a Szolgáltatónak a jelen
  Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában írt elérhetőségein.
 13. A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a
  regisztrált e-mail címen vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos
  nyilatkozattal közölhető. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt
  tartalmazó oldalon történő módosítással is.
 14. A tájékoztatáshoz való jog
  A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes
  adatok kezelésére vonatkozó információkat tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
  formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen
  Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában írt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére
  kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.
 15. A hozzáféréshez való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Szolgáltatótól
  tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
  ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Szolgáltató:
  a) milyen személyes adatait; – milyen jogalapon; – milyen adatkezelési cél miatt; – mennyi ideig kezeli;
  továbbá, hogy
  b) mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek
  továbbította a személyes adatait;
  c) milyen forrásból származnak a személyes adatai;
  d) alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.
 16. A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló
  kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív
  költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése
  és az érintett jogainak védelme érdekében a Szolgáltató köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési
  jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az
  adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához
  kötött.
 17. E-mailben küldött tájékoztatáskérést – kivéve, ha az érintett magát más módon hitelt érintően
  azonosítja – az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről
  küldik. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@simon.management címre kell eljuttatni.
 18. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén
  az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
 19. Az érintett kérelmére az információkat a Szolgáltató elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő
  a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
 20. A helyesbítéshez való jog
  Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Szolgáltató
  módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a
  helyesbített adat pontosságát, a Szolgáltató a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az
  általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.
 21. A törléshez való jog
  Az érintett – amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásán alapul – jogosult arra, hogy kérésére a
  Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az
  adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem
  nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.
  Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt)
  adatok már nem állíthatók helyre.
 22. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike
  alapján: a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
  szerinti kötelezettség teljesítése, illetve a Szolgáltató jogi igényeinek előterjesztéséhez,
  érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
 23. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
  Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai
  kezelését a Szolgáltató korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az
  egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben:
  a) vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Hatóság arra az időtartamra korlátozza az
  adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
  b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;
  c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
  azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
  amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
  jogos indokaival szemben).
 24. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
  hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
  természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. A Szolgáltató az érintettet az
  adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 25. Az adathordozhatósághoz való jog
  Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa
  a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel
  olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
  adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Hatóság az automatizált módon megvalósított
  adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.
 26. A tiltakozáshoz való jog
  Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha
  álláspontja szerint a Szolgáltató a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési
  tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a
  Szolgáltatónak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok
  indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
  vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
  hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
  profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen
  üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.
 27. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve
  a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen
  jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés:
  a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az
  érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
  intézkedéseket is megállapít; vagy
  c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
  17.Visszavonás joga
  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem
  érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  18.Eljárási szabályok
  A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított
  egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott
  intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a
  határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a
  késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja
  az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton
  kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 28. Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
  legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
  elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
  hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 29. A Szolgáltató a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme
  megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért
  információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
  költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 30. A Szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről
  vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
  lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Szolgáltató
  tájékoztatja e címzettekről.
 31. A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére
  bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló,
  észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
  információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett
  másként kéri.
 32. Kártérítés és sérelemdíj
  Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem
  vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre
  jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott
  károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő
  kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal
  ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az
  adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által
  okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a
  teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a
  kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

VI. Jogérvényesítési lehetőségek

 1. Kérdéseivel, illetve észrevételeivel keresse a Szolgáltatót a jelen Adatkezelési tájékoztató I. pontjában
  részletezett elérhetőségein.
 2. Bírósághoz fordulás joga: az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz
  fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 3. Adatvédelmi hatósági eljárás: panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
  lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: http://www.naih.hu

VII: Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott definíciók
1.személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó
egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 1. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
  módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
  tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,
  terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
  korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 2. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
  céljából;
 3. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a
  személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
  értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
  személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez
  vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 4. adatkezelő: az jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
  másokkal együtt meghatározza;
 5. adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 6. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
  akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
 7. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
  szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
  személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
  kezelésére felhatalmazást kaptak;
 8. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
  alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
  félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok
  kezeléséhez;
 9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
  függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
  helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;
 10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
  lehetséges;
 11. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
  részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint
  az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi

szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával
azonos jogállást élvez;

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
  közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltató honlapján regisztrál vagy regisztráció nélkül
  vásárol;
 3. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 4. nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Hatályos: 2024. január 12. naptól

Ajánlatkérés