Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések
A Szolgáltató neve: Simon Management Kft.
Székhelye és postai címe: 3100 Salgótarján, Kistarján út 4. fsz. 1. ajtó
Cégjegyzékszáma: 12-09-009695
Adószáma: 25772922-1-12
E-mail címe: info@simon.management
Honlapjának címe: www.simon.management
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@simon.management
Panaszkezelés helye, elérhetősége és időkerete: 3100 Salgótarján, Kistarján út 4. fsz. 1. ajtó,
munkanapokon 10.00 – 16.00 óra között
Panaszkezelés e-mail címe: info@simon.management

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint az
  internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló; a Szolgáltató és
  a Vásárló együttes említése esetén a továbbiakban: Felek) között belépőjegyek megvásárlására
  vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató, a rendezvény szervezője és
  a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
  Ennek megfelelően az ÁSZF az alábbiakat tartalmazza:
  a) cégünk adatait, elérhetőségét,
  b) az Önt, mint Vásárlót, és a bennünket, mint Szolgáltatót, valamint a rendezvény szervezőjét megillető
  jogokat és kötelezettségeket,
  c) a Honlapunk használatával, a megrendelési folyamattal kapcsolatos információkat,
  d) a teljesítési határidők egyes szabályait,
  e) a felelősségi szabályokat,
  f) a szállítási és fizetési feltételeket,
  g) az elállási jogról szóló tájékoztatást és a gyakorlásával kapcsolatos feltételeket,
  h) a jótállásról, kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztatást,
  i) az Ön rendelkezésére álló jogérvényesítési lehetőségek részletes bemutatását.
 2. A Szolgáltató online internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet elsősorban élőben
  megtartott színházi-, zenei- és egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló Belépőjegyek
  megvásárlásának elősegítésére.
 3. A Szolgáltató jelen tevékenysége jegyértékesítésre vonatkozik – még ha adott esetben a Rendezvény
  szervezésében és lebonyolításában részt is vesz részt – azaz ezen tevékenysége és felelőssége kizárólag
  a Belépőjegyek értékesítésében való bizományosi vagy közvetítői (ügynöki) részvételre korlátozódik. A
  Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvény szervezőjének (a továbbiakban:
  Rendezvényszervező) kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt
  Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek más előadók szereplése, illetve a Rendezvény
  minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán.
 4. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.
 5. A Honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére
  vonatkozó ajánlatnak. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a jogszabály alapján Ön
  minősül ajánlattevőnek, a Szolgáltató az Ön ajánlatát elfogadja és így jön létre közöttünk a szerződés. A

megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges. Faxon, telefonon, e-mailen, levélben
rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket a Szolgáltató nem tudja
teljesíteni.

 1. A jelen ÁSZF-ben szereplő szolgáltatásokat és termékeket társaság, szervezet, illetve 18. életévét
  betöltött természetes személy vásárolhatja meg. Bármely személyes adata megadása egyben a Vásárló
  arra vonatkozó jognyilatkozata, hogy a 18. életévét betöltötte. A Vásárló a “Fizetés” vagy a „Fizetési
  kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó
  szerződés feltételeit, a jelen ÁSZF rendelkezéseit és a konkrét termékek megvásárlására vonatkozó
  egyedi feltételeket. A szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen
  ÁSZF-ben foglalt feltételeket – így az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást – megismerte és magára
  nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az
  ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.
 2. Online belépőjegy vásárlása során a jegyvásárlás a Szolgáltató által üzemeltetett simon.management
  webes rendszerben történik.
 3. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok
  a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank
  felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  Online vásárlás esetén a bankkártya adatokhoz köthető személyes adatok kezelésével kapcsolatban a

Barion Payment Zrt. általános szerződéses feltételei: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-
feltetelek/ és adatkezelési szabályai: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ az

irányadók.

 1. A számlázás technikai feltételeit a Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet, cégjegyzékszám: 01-10-140802, adószám: 27926309-
  2-41) biztosítja.
 2. A létrejött Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a Szerződés létrejöttét a Vásárló által megadott,
  elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra
  vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz. A Vásárló által begépelt adatok, a termékre
  vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció banki visszaigazolása, illetve az ÁSZF
  szövegezése együttesen alkotják az írásbeli Szerződést. A létrejött Szerződést a Szolgáltató külön nem
  iktatja, de gondoskodik a mindenkor irányadó ÁSZF szövegének, valamint az előző mondatban
  meghatározott adatoknak és visszaigazolásoknak – a GDPR szabályai szerint lehetővé tett –
  megőrzéséről.
 3. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
 4. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változásokról a www.simon.management
  oldalon történő közzététel útján értesíti. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően, a
  Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást
  követően leadott megrendelésekre kell csak alkalmazni. Az ÁSZF módosítás nem visszamenőleges
  hatályú, így nem érinti a korábbi vásárlásokat, kivéve, ha az adott szabályok a Vásárlóra nézve
  kedvezőbbek vagy eltérést nem engedő jogszabály kötelezően alkalmazni rendeli azokat.
 5. A Szerződésre irányadó jog Magyarország és az EU közvetlenül hatályos jogszabályai. Felsoroltuk a
  legfontosabb jogszabályokat, hogy Ön első kézből és teljesen hiteles forrásból is meggyőződhessen
  jogairól:
  a) 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  b) 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

c) 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
d) 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
e) 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
f) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (különösen a Hatodik Könyv)
g) 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól
h) 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint
a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes
szabályairól
i) 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
j) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
k) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon
belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi
alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a
2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról.

II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan
a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

 1. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a
  jegyvásárlás (vagy esetlegesen egyéb termék vásárlása) előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és
  kizárólag ennek ismeretében vásároljanak, azaz kössenek szerződést.
 2. A Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendezvény adatlapján. Az adatlapon teljes
  körű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó formában (tartalmazza az
  esetenként fizetendő ÁFÁ-t), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, “Ft” formátumban. A
  Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabályok
  megkövetelnék (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos termékek).
 3. A Szolgáltató weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekintheti az előadások adatait.
 4. A Szolgáltató neve az I. pontban található.
 5. A Szolgáltató székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban
  található. A Rendszer útján értékesített Belépőjegyeket és egyéb termékeket a Vásárlók részére a
  Szolgáltató saját jogon, vagy a Rendezvényszervező közvetítőjeként (ügynökeként) vagy – a felek között
  fennálló szerződés szabályai szerint – bizományosként értékesíti. Bizományosi értékesítés esetén a
  szolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmaz. Jegyértékesítés esetén a Szolgáltató a Rendezvény
  szervezőjének bizományosaként vagy közvetítőjeként jár el. A Rendezvényszervező neve és postai címe
  az esemény, illetve rendezvény leírásánál megtalálható. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási
  adatai a Belépőjegyen is szerepelnek.
 6. A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A fogyasztó a panaszait
  a Szolgáltató I. pontban megjelölt „Ügyfélszolgálat és panaszkezelés elérhetősége” megjelölt
  elérhetőségeken nyújthatja be.
 7. A szerződés szerinti termékért, illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót
  tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. „kosár” oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó
  jegyárakat, kényelmi díjat és az esetleges szállítási költséget. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a
  fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.
 8. A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás
  összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.
 9. A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező
  számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális
  fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a
  telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas
  szolgáltatást nem alkalmaz.
 10. A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar
  forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A szolgáltatás jellegéből adódóan
  egységár feltüntetésére nincs mód. Ha a Rendszer igénybevételéért a Vásárlónak kényelmi díjat kell
  fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A kényelmi díj a Szolgáltató
  Szolgáltatásának díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg. Az
  ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza.
  A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag
  valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan
  kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali.
 11. A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és
  felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.
 12. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve
  felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott
  napra, határnapra) szól.
 13. A vonatkozó jogszabály értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási
  kötelezettség nem vonatkozik. A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
  gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá
  magát.
 14. A Szolgáltató minden munkanapon 9-től 19 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 10-től 18 óráig
  ügyfélszolgálatot működtet. Panaszát az ügyfélszolgálathoz az info@simon.management e-mail címen
  keresztül is eljuttathatja. A fogyasztók, ha nem elégedettek az ügy kezelésével, abban az esteben
  panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.
  A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével,
  biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá
  a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita)
  bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség
  létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok
  egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető
  testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a
  fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi)
  kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület.
  Az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlók – amennyiben határon átnyúló fogyasztói
  jogvitájuk van, vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van – úgy az interneten
  keresztül vásárolt termék és szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is.
 15. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama Belépőjegy
  vásárlása esetén a Rendezvény időpontjáig vagy a Rendezvény meglátogatásáig (pl. nem időpontra szóló
  kiállítási Belépőjegyek), más termékek esetében pedig termék átvételéig tart. A szerződés határozatlan
  időtartamú szerződéssé nem alakul át.
 16. A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei
  nincsenek. Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.

III. A Vásárló adatai

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben
  visszautasítsa, és utólag a megvásárolt jegyet érvénytelenítse, így különösen valótlan, vagy hiányos
  adatok megadása, illetve a Rendszerrel vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.
 2. A regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal
  kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. A regisztráció a Honlapon történő
  vásárlásnak nem feltétele, de a regisztrációval az ismételt vásárlások egyszerűbbé tehetők.
  A regisztráció szabályai:
  a) Ön regisztrálni, a „Bejelentkezés/Regisztráció” feliratú gombra kattintást követően egy e-mail cím és
  egyéb adatok megadásával tud (további részletek az Adatkezelési Tájékoztatóban).
  b) A sikeres regisztrációt követően, Ön a belépési felületen a belépési adatait megadva tud belépni a
  felhasználó fiókjába.
  c) Ön bármikor jogosult a regisztrációját törölni, az Honlapon erre a célra létrehozott felületen (belépés
  után személyes fiók, Profilom, Fiók törlése). Felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra
  kerülnek a rendszerből. Ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és
  dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok
  visszaállítására többé nincs mód.
  d) Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak
  érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
  e) Annak érdekében, hogy a Vásárlók adataival, illetve e-mail címével ne lehessen visszaélni, a
  regisztráció során megadott e-mail címre a Szolgáltató e-mailt küld, amelyben felkéri a Vásárlót a
  regisztrációjának a megerősítésére. Amennyiben a regisztráció megerősítése 48 órán belül nem történik
  meg, úgy a Szolgáltató a regisztrációt – illetve a létrejött ideiglenes vásárlói fiókot – törli. A regisztráció
  megerősítésével egyidejűleg a Vásárló jogosult jelszót megadni a vásárlói fiókjához való biztonságos
  hozzáféréshez. A vásárlói fiók a regisztráció megerősítéséig ideiglenes státuszban van, a megerősítéssel
  jön létre véglegesen.
  f) A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó
  párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban.
  A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen
  illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából
  vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató
  nem felel.
 3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A
  Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail
  cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató, illetve a Rendezvényszervező a Vásárló által megadott
  adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Szolgáltató jogosult törölni a
  nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni.
  Olyan Rendezvények esetében, ahol a Rendezvényszervező a Belépőjegyeket névre szólóan bocsátja ki

és azok nem átruházhatók, a Szolgáltató jogosult a Vásárló adatait a Rendezvényszervező által
megkívánt módon ellenőrizni.

 1. A Szolgáltató a Vásárló személyes adatait a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában részletezett
  szabályok szerint kezeli. Az Adatkezelési tájékoztató elérhető a vásárlási felület láblécében. A
  Szolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy a Rendezvény szervezője, vagy a színhely maga is közzé tehet
  a Rendezvényre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket és Adatkezelési tájékoztatót. Ezek
  tartalmáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli, akkor sem, ha azokat – a rendezvény szervezőjének,
  vagy a rendezvény színhelyének a kérésére – a Honlapon közzéteszi.
 2. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a vásárló által a
  jegyvásárlás során megadott személyes adatokat továbbíthassa a Rendezvényszervezőnek, illetve a
  szolgáltatás teljesítéséhez szükséges más adatfeldolgozóknak a Szolgáltató Adatkezelési
  tájékoztatójában részletezett szabályok szerint.
  6 A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb
  gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott
  esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

IV. Az internetes jegyvásárlásra vonatkozó egyes szabályok

 1. A jegyvásárlás menetére vonatkozó szabályokat a jelen ÁSZF és a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztató
  tartalmazza.
 2. Internetes jegyvásárlásra a Szolgáltató által működtetett www.simon.management weboldalon lehet
  a „Jegyvásárlás” menüpontban.
 3. Ha bármely Rendezvény elnyeri tetszését, úgy a „Kosárba rakom” vagy hasonló feliratú gombra/szóra
  kattintva tudja a Belépőjegye(ke)t virtuális kosarába helyezni, ami egyfajta „előszobája” a
  megrendelésnek. A kosár tartalmát a kosár ikonra (rajzra) kattintva tudja megtekinteni. A kosárba rakott
  Belépőjegy(ek) darabszámát a megrendelés végleges leadása előtt Ön tetszés szerint csökkentheti,
  növelheti vagy törölheti a kosárból.
 4. A megrendelésének elküldéséhez szükséges megadnia a nevét, a számlázási és egyéb adatokat a
  Honlapon található webűrlap kitöltésével és ki kell választania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a
  kívánt fizetési módot. Ha van regisztrációs lehetőség a Honlapon és már regisztrált és be is jelentkezett
  fiókjába, a Vásárló kényelme érdekében egyes adatokat a rendszerünk már előre betölt.
 5. Mielőtt véglegesítené a megrendelését, egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden
  korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt terméke(ke)t, azok mennyiségét. Ha adatbeviteli
  hibákat vett észre, mindenképpen javítsa ki azokat a megadott adatokon. Amennyiben még a végleges
  elküldés előtt változtatni szeretne a kosár bármely tartalmi elemén vagy az adatain, akkor azt még
  megteheti a Webáruház által biztosított technikai módokon (pl. „Vissza” felirat/gomb vagy balra mutató
  nyíl).
 6. A megrendelés elküldése és az Ön fizetési kötelezettségének keletkezése
 7. Amennyiben meggyőződött arról, hogy megadott adatai helyesen szerepelnek, valamint a kosár
  tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, akkor a jelen ÁSZF és más feltüntetett
  dokumentumok elfogadása után a „Fizetés” gombra kattintva tudja megrendelését véglegesen
  elküldeni a Szolgáltató részére, ami az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezt követően a

fizetés – a választott fizetési módtól függően – a fizetési szolgáltató felületén történik (a bank adat-bevivő
felülete; az itt megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja).

 1. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a web-áruházak kötelesek 48 órán belül visszaigazolni
  a Vásárló megrendelését. Abban az esetben, ha a Vásárló Belépőjegyet vásárol a Szolgáltató rendszerén
  keresztül, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte, és a bank megfelelő visszajelzése után
  gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és a megrendelt Belépőjegyeket elektronikus
  formában azonnal kézhez kapja. Így a 48 órán belüli megrendelés-visszaigazolás helyett magát a
  Belépőjegyet is tartalmazó visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) vesz
  kézhez.
 2. Amennyiben a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt belépőjegyeket,
  ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Ebben az esetben nem szabad megismételni a jegyvásárlási
  tranzakciót, hanem haladéktalanul kapcsolatba kell lépni a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával, amely a
  problémát orvosolja. Ha azonban 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy
  mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti a megrendelése és nem köteles azt
  átvenni, kifizetni.

V. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

 1. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, a jegyek átvételére vonatkozó részletes szabályokat a
  jelen ÁSZF és a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.
 2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 3. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail
  címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért Önt terheli a felelősség.
  Amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert hibás e-mail címet adott meg
  regisztrációja és/vagy vásárlása során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud
  üzenetet fogadni, a Szolgáltató kizárja a felelősségét megrendelése kiküldésének meghiúsulásáért.
 4. A Belépőjegyek árának meghatározása a Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató
  fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát a
  Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem
  alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.
 5. Harminc perc elteltével a kosáridő lejár és a kosár tartalma automatikusan törlődik (egyes esetekben
  a kosáridő ettől hosszabb, vagy rövidebb lehet, amelyet az adott oldal pontosan és folyamatosan mutat).
 6. Amennyiben az adott Rendezvényre szóló jegyek nem ingyenesek, úgy a Szolgáltatás keretében
  fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség. A fizetés és az elektronikus Belépőjegy kézbesítése a Vásárló
  által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket
  kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A Szolgáltatás teljesítése
  automatikus.
 7. A vásárlás elektronikus bizonylatait – kivéve, ha a jelen dokumentum ezzel ellentétesen rendelkezik –
  a Szolgáltató saját székhelyén, illetve a az adatok tárolására szolgáló szerveren, a számlákat pedig –
  értékesítési formától függően – elektronikus formában, a rendezvény szervezőjének vagy a
  Szolgáltatónak a billingo.hu fiókjában őrzi meg.
 8. A Vásárló a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) kap. Az elektronikus számla egy olyan
  számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak
  elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti
  hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató vagy a Rendezvényszervező az e-számlát a
  Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (Billingo Technologies
  Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet,
  cégjegyzékszám: 01-10-140802, adószám: 27926309-2-41) közbeiktatásával bocsátja ki. Az elektronikus
  számlákat a billingo.hu a saját székhelyén őrzi. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten
  kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére.
  Amennyiben a vásárló a számlán szerepeltetni kívánt vevői adatokat tévedésből helytelenül adta meg,
  és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a vásárlónak egy alkalommal lehetősége
  van a számla módosítását kérni. A számviteli és adózási kötelezettségekre és határidőkre tekintettel a
  módosítási igényt a számla teljesítési dátumának naptári hónapjában, valamint az azt követő naptári
  hónap 5. naptári napján belül szükséges jelezni. A vásárló a számlamódosítási igényét az
  ügyfélszolgálatnak (info@simon.management címre) továbbított e-mailben kérheti.
 9. A vásárlást követően a Szolgáltató egy e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, amely
  kattintható link formájában, vagy csatolt mellékletként, vagy ún. landing page-en keresztül tartalmazza
  az e-ticketet. Az e-ticket egy teljes értékű elektronikus Jegy. Az e-ticketen lévő számsor és vonalkód az
  összes szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A vonalkódot a Rendezvény
  helyszínén belépéskor elektronikusan is ellenőrizhetik.
  A fizetést követően az e-ticket kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag
  valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan
  kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.
 10. Az e-ticketet a Vásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le, és maga nyomtatja ki,

azokat nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott e-
ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód jól

olvasható.

 1. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából,
  többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót
  terheli. Az e-ticket belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. Vásárló
  tudomásul veszi, hogy az e-ticket-en található vonalkódot a Rendezvényszervező a Rendezvény
  helyszínén elektronikusan ellenőrizheti, amely azt azonnal érvényteleníti. A beléptetés az első

érvényesítés alapján történik, így az az első jegy érvényes, amelyet a Rendezvényszervező beléptető-
rendszere az adott vonalkóddal beléptetésre elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen

és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az
érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az e-ticket belépőjegyet vásárlóval.
Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

 1. A Rendezvényszervező döntésének megfelelően egyes Rendezvényekre a belépés lehetségessé
  válhat a megfelelő “okostelefonnal” rendelkező ügyfelek számára, a telefonjukon megjelenített
  belépőjegyük felmutatásával is.

VI. Elállási és felmondási jog

 1. A vásárlás a “Fizetés” vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt
  bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §.
  (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a
  Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól, vagy adott időszak

alatt vehető igénybe. Ez abban az esetben is irányadó, ha a Vásárló olyan online eseményre vásárol
Belépőjegyet (megtekintési jogosultságot), amely egy megadott időpontban, a közvetített eseménnyel
egy időben elérhető (live streaming, élő közvetítés). Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll
módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása
esetének kivételével).

 1. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre
  irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltató részére.
  Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi meg elállási nyilatkozatát, akkor a postára adás dátumát,
  amennyiben e-mailen keresztül, akkor az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a
  határidő számítás szempontjából. Javasoljuk, hogy a Fogyasztó a levelét ajánlott küldeményként adja
  postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma, különös tekintettel az alábbiakra
  (bizonyítási teher). A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a vonatkozó jogszabályban
  meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
 2. Amennyiben a Fogyasztó elállási joga pozitív elbírálást nyer, abban az esetben a visszatérítés során az
  eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató.

VII. A Szolgáltató szolgáltatásának korlátai

 1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a
  Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem
  garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó weblap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a
  Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
 2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb
  biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden
  előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
 3. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendezvényszervezőktől beérkezett
  információkat eljuttassa az érdeklődőkhöz. Ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget a
  Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó olyan információkkal, tartalmakkal
  kapcsolatban, amelyeket a Rendezvényszervező maga rögzített a rendszerben, vagy a
  Rendezvényszervezőtől kapott információkat rögzítette a Szolgáltató munkatársa.
 4. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel.
  A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
 5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért,
  amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
 6. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a Rendezvényszervező,
  vagy harmadik személy szerződés-, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

VIII. A Rendezvényre vonatkozó szabályok

 1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt
  Belépőjeggyel látogatott Rendezvény megtartása, illetve az azon fellépő művészek előadásának, illetve
  részvételének minősége, a rendezvény lebonyolítása, megtartása kapcsán. A Rendezvényen való
  részvétel kapcsán a szolgáltatási jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a Belépőjegyet felmutató

személy, illetve a Rendezvényszervező között jön létre. Ezt a jogviszonyt a Rendezvény, illetve a
Rendezvényszervező hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg. A Szolgáltató ezért
nem lehet részese a Rendezvényszervező és a Vásárló (illetve a jegy mindenkori birtokosa) közötti
esetleges jogvitának, amely a Rendezvény minőségének elégtelensége vagy a rendezvény elmaradása
miatt indul. A részvételi feltételek, a Rendezvény, illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény
házirendje vagy pályarendszabálya előadásonként és rendezvényenként jelentősen eltérhet. Ezeket a
szabályokat a Rendezvényszervező jogosult megállapítani, így a Vásárló a Rendezvényszervezőtől tud e
szabályok felől érdeklődni. A Belépőjegyek megvásárlásakor, illetve a belépéskor a házirend vagy
pályarendszabály elfogadása kötelező.

 1. A Belépőjegy szabadon átruházható, kivéve, ha a Belépőjegy névre-szóló és/vagy ha az adott
  Rendezvény szervezője ettől eltérően rendelkezik, de ebben az utóbbi esetben a Rendezvény adatlapja
  szabályokat tartalmaz erre vonatkozóan. A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más
  személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató és a Rendezvényszervező ÁSZF-jét, Adatkezelési
  tájékoztatóját, valamint a Rendezvény házirendjét vagy pályarendszabályát elfogadta.
 2. Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett
  Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett,
  megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.
 3. A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől
  eltérhet.
 4. A Belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi
  a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény
  helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek,
  hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak
  ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a
  Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló
  semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.
 5. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy,
  nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. A
  Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy
  felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a
  használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén
  a jegy Vásárlója, illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.
 6. Bizonyos esetekben a Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek
  látogatására jogosítanak fel.
 7. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervező minden
  tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Szolgáltató az
  esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy
  egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem
  látogatható.
 8. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre
  kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Rendezvényszervező, sem
  a Szolgáltató felé semmilyen igényt.
 9. A részvételi feltételeket, a Rendezvény, illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény
  házirendjét vagy pályarendszabályát, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait
  megszegő látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a
  Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az
  ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.
 10. Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek lehetősége van
  tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került,
  a Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Szolgáltató
  e döntésről a Vásárlókat a Jegy.hu oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatja, amint a
  Rendezvényszervezőtől az erre vonatkozó információkat megkapja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a
  Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. A szakmában kialakult általános
  szokások szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is
  rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben
  megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál
  kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvényszervező jogosult
  ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra, illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre
  vonatkozóan.
  Azon szabad téren megrendezett Rendezvény esetében, amely rendelkezik esőhelyszínnel, Vásárló a
  jegyvásárlással automatikusan tudomásul veszi, hogy a Rendezvényszervező szabadon dönthet az adott
  rendezvény esőhelyszínen történő megtartása mellett.
 11. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges
  meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló
  tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát,
  helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező
  a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi a simon.management honlapján a jegy-visszaváltásra
  vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. Amennyiben
  a Rendezvényszervező másként nem dönt, a Szolgáltató által elektronikus formában értékesített
  Belépőjegyeket nem kell visszaküldeni, bemutatni a Szolgáltatónak, azt a Szolgáltató a jegyrendszerben
  szereplő adatok alapján váltja vissza. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek
  visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek
  vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A Belépőjegy árán felül, – amelyet a visszaváltást végző
  köteles teljes értéken visszaváltani – sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles
  semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben
  a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód. A Rendezvény elmaradása esetén a Belépőjegy megvásárlása
  során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy
  az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e. A felszámított kényelmi díj a
  jegyvásárlási rendszer használatának a díja, nem tartozik a jegyárhoz. Az előadás elmaradása esetén a
  kényelmi díj visszatérítésre kerül, kivéve, ha az elmaradásra olyan okból kerül sor, amelyet a 13. pont
  részletez.
 12. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, járványügyi
  hatósági határozat, intézkedés vagy javaslat, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy
  más előre nem látható és elháríthatatlan akadály, vagy a Rendezvényszervezőnek a járvánnyal
  kapcsolatos okból meghozott döntése következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató
  hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni,
  úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen
  események következtében előállt. Amennyiben a fent felsorolt körülmények következményeképpen egy
  Rendezvény lemondására kerül, erről a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti a Vásárlókat. Az
  akadály megszűnése után a Rendezvényszervező saját döntése szerint pótolhatja az elmaradt
  Rendezvényt, ha ezt a lemondással érintett Rendezvények száma, az akadály jellege és az érintett

Vásárlók száma, valamint a Rendezvényszervező rendelkezésére álló kapacitások lehetővé teszik.
Rendezvény-elmaradás esetén a Vásárlók kártalanításáról a Rendezvényszervező dönt, és biztosítja a
kártalanítás fedezetét. Ennek hiányában a Szolgáltató a belépőjegy vételárának visszafizetésére nem
köteles.

IX. Felelősségi kérdések, valamint a honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

 1. A Vásárló a Honlap felületét kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató
  nem vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért a szándékosan vagy bűncselekménnyel
  okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen
  túlmenően.
 2. A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy
  a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
 3. A Honlap oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más oldalakra
  vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal
  felelősséget.
 4. Amennyiben Ön a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze a
  Szolgáltató felé. Ha a Szolgáltató a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan
  törlésére vagy annak módosítására.
 5. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog),
  észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási
  jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Szolgáltató
  véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a weblap használói észrevételeinek
  hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül,
  hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
 6. Szerzői jogok és azok megsértésének következményei
  a) A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, blogbejegyzésben írt cikkek és technikai megoldásai
  és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A
  Szolgáltató, és/vagy a Szolgáltató szerződött partnere a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított
  felhasználója a Honlap, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során
  megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve
  többek közt valamennyi grafikát, fotót és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését,
  szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
  b) A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy
  kinyomtatása – kivéve, ha jogszabály kifejezetten ezzel ellentétesen rendelkezik – kizárólag a Szolgáltató
  előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
  c) A fentiekben meghatározott, felhasználási engedély nélküli tartalom felhasználása esetén a
  Szolgáltató kártérítés, kötbér és/vagy sérelemdíj követelésére jogosult.
  d) A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF
  egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi
  névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
  e) A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domain
  nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a honlap által foglalt minden más domain névre, annak
  aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Honlap

adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak
visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató előzetesen írásbeli engedélyt adott.
f) Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Honlap
adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 1. A Vásárló által közölt adatok, információk, fogyasztói értékelések
  A Honlap használója teljes mértékben felel az általa a Szolgáltatónak az oldal igénybevételével eljuttatott
  információkért, így tartalmilag, azok valódiságát tekintve és az esetleges kapcsolódó szerzői jogok
  tekintetében is. A Honlap felhasználója hozzájárul az általa megadott adatok és információk tárolásához,
  statisztikai elemzésekhez és egyéb – a személyes adatok védelmét nem sértő – üzleti célokra történő
  felhasználásához bármilyen formában és bármilyen aktuális vagy jövőbeli eszközzel, beleértve az összes
  tartalmat, audio és video tartalmat is, melyet Ön küld el akár harmadik feleken keresztül is.
  A Szolgáltató nem biztosít hozzáférést a termékek fogyasztói értékeléseihez, illetve ilyen értékeléseket
  nem gyűjt.
 2. Jogról lemondás feltételei
  A Szolgáltató részéről bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli
  nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben a Szolgáltató valamely, jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát
  nem gyakorolja, nem tekinthető az adott jogról történő lemondásnak.

X. A panaszkezelés módja

 1. A panaszkezelési feladatokat a Szolgáltató és a Rendezvényszervező megállapodása alapján a
  Szolgáltató végzi. A panaszkezelési feladatok elvégzése nem jelenti azt, hogy a vásárlói igények jogossága
  esetén a felelősség a Szolgáltatót terhelné. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az
  ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe az ÁSZF I. pontjában
  található. Panaszát a jelen ÁSZF I. pontjában jelzett ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül teheti
  meg. Amennyiben nem a jegyvásárlás során használt e-mailről küldi meg a panaszát, annak igazolása,
  hogy Ön a jegy vásárlója.
 2. A Szolgáltató személyes és telefonos panasz-ügyintézést alapvetően nem folytat. Kérjük a jelen ÁSZF
  I. pontjában jelzett ügyfélszolgálati elérhetőségeket vegye igénybe panasza megtételekor.
  A szóbeli panaszt a Szolgáltató a lehetőségekhez mérten azonnal megvizsgálja és amennyiben arra
  lehetősége van, szükség szerint orvosolja. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz
  azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.
 3. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik
  annak közléséről. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. A
  panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles Önt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak
  jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak
  tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
  békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A
  tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében
  igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen
  tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat
  működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség,
  öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).
 5. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
  Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval
  való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási
  helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve
  fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is. Összességében a következő
  jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztónak minősülő Vásárló számára:
  a) Békéltető testületi eljárás
  b) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
  c) Vitarendezési eljárás az EU online vitarendezési platformján keresztül
  d) Bírósági eljárás kezdeményezése

XI. Egyéb rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően
  irányadók.

Hatályos: 2024. január 12.

 1. melléklet
  Simon Management Kft. szerződése a jegyirodában jegyet vásárlóknak
  A jegyirodákban Jegyet vásárlókra is vonatkoznak a jelen ÁSZF-ben szereplő szabályok, amelyről a
  jegyiroda – a fennálló szerződése értelmében – köteles a jegyvásárlót tájékoztatni.
 2. melléklet
  Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
  (Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha olyan
  jegyet vásárolt, mely nem adott időpontra szól, illetve, ha nem jegyet, hanem más árut vásárolt.)

“Címzett: Simon Management Kft.
info@simon.management
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat
az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés (jegyvásárlás) időpontja /átvétel időpontja:
Az elektronikus jegy kódszáma / a vásárláshoz tartozó számla száma:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jegyet nem használtam.
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A vásárláskor használt e-mail cím:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:…”

Ajánlatkérés